AVG


Beste leden van Biljart Sociëteit Katwijk,


Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. Vanaf dat moment werd de nieuwe Europese privacywet: de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”(AVG) van kracht.
Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens? Daartoe is er een privacyverklaring opgesteld, die als bijlage bij deze mededeling is gevoegd. Hierin kunt u lezen welke handelingen er worden verricht en wat uw rechten zijn. Het geheel heeft geen invloed op de wijze waarop we met elkaar communiceren
De genoemde bijlage is aan de website van de BSK toegevoegd. Klik hiervoor op: Privacyverklaring bekijken. Om aan de wet AVG te voldoen hebben we alle leden een privacyverklaring gestuurd. Daarnaast zal er ook op onze website een privacyverklaring komen. Hiermee denken wij als bestuur te voldoen aan de richtlijnen omtrent de AVG.
Het privacyreglement zal door u moeten worden onderschreven. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat dit voor u het geval is.


Met vriendelijke groet namens het bestuur, de secretaris Albert van der Plas

Privacy

Wat betekent de AVG privacywetgeving voor onze biljart vereniging: Biljart Sociëteit Katwijk (BSK)

Wat gaat er gebeuren? De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Burgers krijgen meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Is niets doen een optie? Niets doen is geen optie. Ook verenigingen als de onze moeten kunnen aantonen dat ze op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens. De boetes die geriskeerd worden zijn hoog. De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren de controles uit en nemen maatregelen wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden.

Om aan de wet AVG te voldoen hebben we alle leden een privacyverklaring gestuurd. Daarnaast zal er ook op onze website een privacyverklaring komen. Wij denken en hopen als bestuur hiermee te voldoen aan de richtlijnen omtrent de AVG. We kunnen in ieder geval aantonen dat we als bestuur stappen hebben ondernomen om aan de AVG te voldoen!!

Privacywetgeving. (AVG)
Uw privacy is voor ons altijd al zeer belangrijk geweest. Nu de wet wordt aangescherpt zijn wij als vereniging verplicht een en ander duidelijk op “papier” te zetten en vast te leggen in een zgn. privacyverklaring. Je bent lid van de vereniging Biljart Sociëteit Katwijk welke niet ressorteert onder een bond. Wens je dit wel te overwegen dan zullen de persoonsgegevens die wij als vereniging BSK gebruiken, ook gedeeltelijk gebruikt worden door de betreffende bond. Kortom: Ieder lid kan meespelen in wedstrijden in competitieverband, die onze eigen vereniging overstijgen. Als je je daarvoor aanmeldt, ontvangen de bond(en) jouw gegevens van de secretaris van onze vereniging. De bond(en) gaan uw gegevens gebruiken om alles goed te administreren, alleen voor de wedstrijd(en) waarvoor jij je hebt aangemeld. Daarnaast beschikt onze vereniging over een website waar een deel van jouw gegevens worden vermeld in een ledenlijst en wel je naam, telefoonnummer en emailadres. Tevens worden op deze site foto’s geplaatst. Jij kan te allen tijde beschikken over de privacyverklaring en daar kun je al je gegevens, die wij gebruiken, steeds inzien. Zonder jouw toestemming zullen geen foto’s worden gemaakt en gepubliceerd. Je mag ook op elk moment de toestemming intrekken. De privacyverklaring voldoet volledig aan de eisen van de nieuwe EU-regels.
Belangrijke informatie in de privacyverklaring. De gegevens waar wij als vereniging Biljart Sociëteit Katwijk over (willen) beschikken en die wij vastleggen zijn:  Familienaam, roepnaam en voorletters.  Je volledige adres en minimaal een telefoonnummer.  Je mailadres, indien aanwezig en foto(teamfoto).
Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze aan ons gemeld hebt (of de secretaris van onze vereniging), hetzij via mail, hetzij op papier. De volgende bestuurs-functionarissen van Biljart Sociëteit Katwijk kunnen geheel of gedeeltelijk over de gegevens beschikken:  De secretaris en de penningmeester BSK  De Wedstrijdleider  Bestuursleden (Deels tevens beschikbaar voor de leden van de BSK) De gegevens zijn vastgelegd in de persoonlijke computerapparatuur van de bestuur functionarissen en worden daar beschermd. Tevens wordt een deel van de persoonsgegevens (zie boven) vastgelegd op website van de BSK, alsmede foto´s die in relatie staan met het doel van de vereninging.  We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze operationele werkzaamheden mogelijk te maken: het organiseren van wedstrijden waarvoor jij je hebt aangemeld.  Je mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van je weten (inzien van je gegevens) en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren.
 Verwerkersovereenkomsten worden alleen afgesloten met gewestelijke besturen, KNBB als dit van toepassing is i.v.m. wedstrijden, die door jou gespeeld gaan worden op dat niveau.
Deze privacyverklaring wordt aan alle leden van de vereniging BSK verstrekt. Indien je niet akkoord bent met het gebruik van jou persoonsgegevens, dien je dit schriftelijk kenbaar te maken bij de secretaris van de BSK.
Mochten we verder geen reactie ontvangen gaan we er vanuit dat je toestemming geeft om je gegevens te mogen gebruiken, zoals beschreven in de privacyverklaring!
Het Bestuur van Biljart Sociëteit Katwijk