Disclaimer van de Biljart Sociëteit Katwijk.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de Biljart Sociëteit Katwijk (BSK). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website, die voor iedereen onbeperkt vrij toegankelijk is, u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van de BSK is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij genoemd bestuur.

Geen garantie op juistheid

De BSK streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks de inspanningen van vrijwilligers de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  

De BSK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige (des)informatie op web-links waarnaar wij, in voorkomende gevallen, verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.